سـابلـه

 

مواد اولیه سابله نارگیلی :


(روغن، پودر شکر، زرده تخم مرغ، آرد گندم، پودرنارگیل)

 

 

مواد اولیه سابله پسته ای :


(روغن، پودر شکر، زرده تخم مرغ، آرد گندم، پودر پسته)

 

وزن بسته بندی طلق: 50±750 گرم

وزن بسته بندی جعبه: 50±650 گرم