پادرازی

 

مواد اولیه پادرازی سفید :


(روغن، پودر شکر، آرد گندم، هل، کنجد)

 

 

مواد اولیه پادرازی زعفرانی :


(روغن، پودر شکر، آرد گندم، هل، زعفران، خرفه)

 

 

مواد اولیه پادرازی کاکائو :


(روغن، پودر شکر، آرد گندم، هل، کاکائو، کنجد)

 

وزن بسته بندی طلق: 50±700 گرم

وزن بسته بندی جعبه: 50±600 گرم