نان قندی

 

مواد اولیه نان قندی سفید :


(روغن، پودر شکر، آرد گندم، خشخاش)

 

 

مواد اولیه نان قندی زعفرانی :


(روغن، پودر شکر، آرد گندم، زعفران، خرفه)

 

 

مواد اولیه نان قندی کاکائو :


(روغن، پودر شکر، آرد گندم، کاکائو، کنجد)

 

وزن بسته بندی جعبه: 50±650 گرم