اتـابکـی

 

مواد اولیه اتـابکـی :


(روغن- پودر شکر، آرد گندم، آرد برنج، خرفه)

 

دربسته بندی های 650 گرمی